ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

ДИЈАГНОСТИКА
Како водечка причина за смрт во светот, а и во Македонија се кардиоваскуларните заболувања. Поради тоа ПЗУ "Прим. Д-р Самарџиски" своето дејствување го насочува кон дијагностицирање, третирање, лекување и превенција на овие болести. Ординацијата по Интерна Медицина е најновата стручна дејност која е во функција од 2010 год. Кабинетот е опремен со најсовремена апаратува која овозможува квалитетни прегледи од областа на:

 


Општ интернистички преглед

Електрокардиографија


Ехо Дијагностика

Доплер ултразвук дијагностика

Холтер за крвен притисок

ЕКГ холтер

Спирометрија и пулс оксиметрија

Коронарен стрес тестСпецијалистичката ординација по Интерна Медицина има склучено договор со Фонд за Здравствено осигурување на Р Македонија и сите медицински услуги за пациентите осигуреници на Фондот се обавуваат со упат од матичен лекар.

Во нашата ординација медицинските услуги пациентите можат да ги обават и со сопствено финансирање, односно приватно. 

Цените за прегледите на приватно се одредени од страна на ФЗОМ на Р Македонија, односно се референтни и важат на ниво на Р Македонија.