ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

ДОПЛЕР УЛТРАЗВУК


 

ДOПЛЕР
ЕХОКАРДИОГРАФИЈА

Претставува основен ултразвучен метод со кој се добиваат хемодинамски информации за кардиоваскуларниот систем, преку мерење на крвниот проток и неговата брзина и правец на струење.

ПОВЕЌЕ

ДОПЛЕР НА КАРОТИДНИ АРТЕРИИ

Каротидните артерии се крвни садови преку кои се овозможува исхрана на мозокот.

ПОВЕЌЕ

ДОПЛЕР НА ПЕРИФЕРНИ КРВНИ САДОВИ

Оштетувањето на периферните крвни садови доведува до појава на низа симптоми: студени нозе/раце, болка во нозете/рацете при движење и/или мирување – claudication intermittens и др.


ПОВЕЌЕ